Hos oss får era barn den pedagogiska omsorg de behöver!

Styrdokument Dagmamman.nu

 

Verksamheten sker i dagbarnvårdarnas hem, i närområdets lekplatser, grönområden och skogspartier.

Alla dagbarnvårdare kommer att samarbeta för att kunna dela in barnen i olika grupper för särskilda aktiviteter, som femårsgrupp, skogsgrupper, bad, biblioteksbesök mm.

 

”Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.” (Lpfö 98)

I alla möten visas respekt och tillit. I den dagliga verksamheten kommer vi medvetet att arbeta för att stärka barnens självkänsla och för att motverka kränkande särbehandling.

Vi vuxna är viktiga förebilder för barnen och vårt förhållningssätt påverkar barns utveckling av förmågan att ta hänsyn till och respektera sina medmänniskor samt att vara hjälpsam gentemot andra. Vi kommer att sträva efter att barnen ska känna trygghet, delaktighet, solidaritet och ansvar.

Detta lärs inte ut genom teoretiska samtal, utan genom att ge barnen praktisk erfarenhet. De barn som upplever hänsyn, respekt och hjälpsamhet vet att de kan ta hänsyn, respektera och hjälpa sina kamrater. De barn som får vara delaktiga får möjlighet att praktisera solidaritet och får tillfälle att ta ansvar.

Vi kommer att ge barnen mycket positiv uppmärksamhet för att medvetet stärka ett gott beteende, och samtalar om den värdegrund vi bygger verksamheten på.

Konflikter vill vi att barnen lär sig att i alla lägen hantera utan våld, och vi samtalar om vilka alternativ som finns, om hur man kan göra istället.

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.” (Lpfö 98)

Den grundvärdering vi alla kommer att dela är att alla är lika värdefulla.

Var och en skall ha samma förutsättningar att göra egna val utan att ifrågasättas eller stöta på hinder på grund av exempelvis kön, social eller etnisk bakgrund.

 

Barn lär sig var stund var dag. Genom de vardagliga sysslorna i verksamheten stimuleras barnens lärande och utveckling inom olika områden.

 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten.” (Lpfö 98)

Leken är en viktig grund till allt lärande, och viktig för hela barnets utveckling – motoriskt, intellektuellt, emotionellt och socialt. I leken stimuleras barns fantasi och de utvecklar både kommunikation, empati, respekt och förmåga att samarbeta och lösa problem. Vi kommer att vägleda barnens lek men respekterar också att barn behöver ro för att leka komplicerade lekar, och håller oss i bakgrunden då barnens lekar inte kräver vägledning.

 

 ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling.” (Lpfö 98)

Vi kommer att arbeta medvetet med språk genom samtal, sagostunder, samlingar med sånger, rim och ramsor. Barnen berättar för varandra och tränar på att prata inför grupp, uttrycka sina åsikter och lyssna på vad andra har att säga.

Samtal med barnen kommer vi givetvis att föra vid alla möjliga tillfällen, och väljer planerade ämnen eller samtalar allmänt efter vad barnen vill prata om. Det finns många bra tillfällen att under vardagliga former föra pedagogiska samtal.

Matematik kommer att användas i lekar och spel, samt i vardagliga situationer, vid dukning och samlingar.

 

”Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” (Lpfö 98)

Barnen kommer att uppmuntras till att klara sig själva i vardagssituationer, till exempel genom att hjälpa varandra och klara av mindre konflikter på egen hand. Ett resultat av att klara sig själv, eller att lyckas över sina egna förväntningar, är att barnens självkänsla stärks.

Barnen kommer även att ges möjlighet att delta i de flesta vardagssysslor med anknytning till verksamheten som pågår i hemmet under dagen.

 

”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.”

Barnen kommer att ges rika möjligheter att utifrån intresse och behov leka fritt och använda sig av sin egen fantasi och kreativitet. Därtill kommer de mer strukturerade och organiserade aktiviteter som sker både i de enskilda dagbarnvårdarnas regi i hemmet och i det gemensamma samarbetet som till exempel femårsverksamheten och gymnastiken äger rum.

För att synliggöra barnens intresse kommer vi att utföra enskilda intervjuer med barnen, och uppmärksamma också i vardagen vad barnen behöver, vill och tycker om att göra för att låta deras behov och åsikter finnas med i planeringen. Vart barn har en egen vilja och eget val i deltagandet av aktiviteter. Av demokratiskäl och på grund av verksamhetens form blir kompromisser ibland nödvändiga, exempelvis vid olika åsikter om utevistelse där en dagbarnvårdare inte kan lämna ett barn som vill leka inomhus hemma när övriga längtar ut i det fria. Vi samtalar också med barnen om att var och en har lika viktiga viljor, och varför kompromisser ibland blir nödvändiga.

 

Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.” (Lpfö 98)

Vi kommer att ha två veckors inskolning av alla barn och anpassar inskolningens utformning efter vart barns behov. Förutom inskolning hos ordinarie dagbarnvårdare behöver också en inskolning hos vikarie göras. Ordinarie dagbarnvårdare sköter inskolningen till vikarien innan barnets första dag hos denne så att barnet känner sig tryggt med att gå även till sin vikarie.

Barnens föräldrar kommer att ha en viktig roll för vårt arbete med regler och rutiner där vi är måna om att skapa kontinuitet och trygghet för barnen. Vi ser gärna att föräldrarna efter eget intresse anordnar föräldraråd.

 

 ”När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan

den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta

förskoleperioden.” (Lpfö 98)

Vi kommer att arbeta gemensamt med en femårsgrupp som ger en mjuk

förberedelse inför förskoleklassen. Vi kommer att prata mycket med barnen om

förskoleklassen, och kan gemensamt göra besök i skolan. Det är inte

bara för de barn som slutar förberedelserna behövs – alla de yngre

kamrater som är vana vid sina stora och vänliga femåringar behöver

också få samtala om vad som kommer. Vi kommer att ha en avslutning för alla barn som slutar, antingen i dagbarnvårdares lilla grupp eller i den gemensamma gruppen.

Vi kommer att jobba väldigt mycket med olika teman t ex årstider, miljö mm. Det är ett bra sätt för dagbarnvårdarna att jobba tillsammans men även att jobba med sin egna grupp.

Hos dagbarnvårdaren ska ev skolbarn både få vila efter skoldagen och få hjälp med läxläsning. De kommer även att få enstimulerande verksamhet t ex utelek, innelek, spela spel mm.

 

Målsättning och pedagogisk inriktning, särskild målgrupp

Förskolan skall erbjuda barn en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.” (Lpfö 98)

Verksamhetens målsättning är att kunna erbjuda barn i åldrarna 1-12 år en flexibel och stimulerande verksamhet i trygg hemmiljö. Med små barngrupper, daglig utomhuslek och möjlighet att under lekfulla former utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga. Att barnen känner sig trygga i sig själv med bra självkänsla, det ska kännas bra att vara jag, och att de ska bli självständiga.

Självkänsla och förtroendet för andra ger en grundtrygghet. Hur man uppfattar sig själv har en stor betydelse för hur man bemöter andra. Självkänsla handlar om vad man är och att vara trygg i vem man är. Självförtroendet handlar mer om vad man kan. Utgångspunkten i verksamheten är att varje barn ska bli bemött och omtyckt utifrån den man är och inte utifrån vad man kan. Sedan är det förstås även viktigt att lära sig att behärska och klara av olika saker så att man kan utveckla sitt självförtroende. En god självkänsla är en bra grund för ett gott självförtroende.

Den pedagogiska inriktningen kommer att fokusera på lek, språkutveckling, rörelse och skapande.

 

Leken är oerhört viktig för barn. Den är barns verktyg för att pröva, undersöka, och förstå sin omvärld. Leken tränar många förmågor:

Empati/ medkänsla                               Vänskap                      Iakttagelseförmåga

Rumsuppfattning                                   Tänka                          Kommunikation

Kroppsuppfattning                                Flexibilitet                    Sinnesförnimmelse

Koncentration/ Närvaro                        Ordförråd                    Planering

Grovmotorik                                         Finmotorik                   Inlevelse

Språk                                                   Självbehärskning          Hänsyn

Kreativitet                                             Frigörelse                    Turtagning

Självständighet                                      Trygghet                      Uppmärksamhet

Regler&Normer                                    Jämlikhet                      Problemlösning

Konfliktlösning                                       Fantasi                         Identitet

Och säkert en hel del till.

Barn behöver få leka både på egen hand, med varandra och tillsammans med den vuxne. Dagbarnvårdaren kan genom leken lära känna barnen på ett djupare sätt och få bättre kunskaper om var det enskilda barnet befinner sig i sin utveckling och lärande. Att leka är både roligt och lustfyllt och i och genom leken kan det lustfyllda lärandet främjas.

 

Språkutveckling

Barn behöver sätta ord på sina upplevelser, frågor och tankar. I dagliga samtal och dialoger mellan barn och dagbarnvårdare uppmuntras och stöttas deras språkutveckling.

Grunden för en god språkutveckling läggs i familjen och hos dagbarnvårdaren. Språkutveckling sker i samspel med andra. Den lilla gruppen hos dagbarnvårdaren skapar goda förutsättningar för dagbarnvårdaren att ge barnen språkliga utmaningar och att tala mycket med barnen. Redan innan det lilla barnet kan uttrycka sig i ord är det viktigt med en god kommunikation. Den ickespråkliga kommunikationen ställer krav på att dagbarnvårdaren är lyhörd för barnets signaler.Det är viktigt med riklig tillgång till böcker för barn språkutveckling. Givetvis anpassade till barnens nivå och intressen. Vi kommer att lägga stor vikt vid att läsa med och för barnen samt uppmuntra dem till egna läs och skriv initiativ. I verksamheten kommer vi att använda oss mycket av rim, ramsor, sagor, högläsning och sånger.

 

Rörelse

Barn har ett stort behov av att röra sig. Rörelse är oerhört viktigt för grovmotoriken.Att röra sig är också viktigt för barns utveckling. Det påverkar barnets hälsa på flera sätt, till exempel blir skelettet och muskler starkare och balans och rörelsemönster utvecklas på ett positivt sätt. För yngre barn är olika typer av lekar ett utmärkt sätt att röra på sig. Genom rörelselekar lär barnet känna sin kropp. Vi kommer att uppmuntra och stimulera barnets naturliga rörelseglädje genom att låta barnen vara ute och leka varje dag, gärna ute i naturen, och få prova många olika aktiviteter. Vi kommer även att ha gymnastik till musik och göra rörelser till sånger vi sjunger.

 

Skapande

Det egna skapandet är en självklarhet i verksamheten. Att måla, rita, spela, sjunga, dramatisera, skriva, bygga, baka, sy, väva mm är viktiga delar i verksamheten. Det kommer att finnas god tillgång till material. Att skapa är väldigt bra för finmotoriken och ett utmärkt sätt att uttrycka sig på. Det stimulerar fantasin.

 

Andra viktiga pedagogiska områden för verksamheten:

Relationer

I verksamheten ska dagbarnvårdarna ge barnen  goda möjligheter till att lära sig att bygga och hålla kvar goda relationer.

 

Konflikter

Konflikter är en nödvändig del av barns utveckling. Konflikter innebär en möjlighet till att försona och förlåta, vilket vi ser som mycket viktiga egenskaper hos det enskilda barnet. Det lilla barnet behöver mycket stöd för att kunna lösa en konflikt. De vuxnas delaktighet i konfliktlösningen är mycket viktig. Det är viktigt att dagbarnvårdarna på ett medvetet sätt tränar barnen till att med stigande ålder mer och mer kunna lösa konflikter på egen hand. Att kunna kompromissa och visa hänsyn är viktiga delar i barnets personlighetsutveckling som konflikter kan träna. Med hänsyn innefattas att utveckla sin empatiska förmåga att kunna känna med andra. Att respektera olikheter hos varandra är en annan förmåga som kommer fram under konfliktlösning.

 

Regler

Reglerna ska vara få, tydliga och funktionella. Regler skapar trygghet i barngruppen och tränar barnen att senare i livet kunna ingå i olika sociala sammanhang.

 

Inflytande

Barnen i verksamheten behöver ges möjlighet till eget inflytande. Detta kräver lyhördhet från dagbarnvårdaren. Inflytande handlar om att kunna påverka verksamhetens innehåll

t ex genom att barnen får vara med och bestämma gemensamma aktiviteter. Men även att dagbarnvårdaren kan lyssna in barnen och ta hänsyn till de tankar och uppfattningar som barnen har.

 

Stäng meny